Εικ. 1.2
Άδεια Κυνηγίου που εκδόθηκε το 1897 στον Χατζηνικόλα του Χατζηβασίλη
από τη Βατυλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βατυλή είναι ένα από τα χωριά όπου
οργανώθηκε από τους κατοίκους, λόγω του πάθους τους για το άθλημα του κυνηγίου,
ένας από τους αρχαιότερους κυνηγετικούς Συλλόγους. Οι Βατυλιώτες, φανατικοί
κυνηγοί είναι οι πρώτοι που θεμελίωσαν, το άθλημα αυτό, ως παράδοση.
ȈȪȝijȦȞĮ
ȝİ
ljȘ
ȝȣșȠȜȠȖȓĮ
ȝĮȢ
,
Ƞ DZįȦȞȚȢ
ĮȖĮʌȠȪıİ
ȚįȚĮȓljİȡĮ
ljȠ
țȣȞȒȖȚ
.
ȅ ǹțȐȝĮȢ
ȒljĮȞ
Ƞ
ĮȖĮʌȘȝȑȞȠȢ
ljȠȣ
țȣȞȘȖȩljȠʌȠȢ
.
ȈljȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈȝȣȖȚȑȢ
ȝȐȜȚıljĮ
ıljȠȞ
ǹțȐȝĮ
,
ȑȞĮȞ
İȟĮȚȡİljȚțȩ
țȣȞȘȖȩljȠʌȠ
, «
ȑıȝȚȖİ
» -
İȟȠȪ
țĮȚ
Ș
ȠȞȠȝĮıȓĮ
-
ȝİ
ljȘ
șİȐ ǹijȡȠįȓljȘ
.
Ȉİ
ȐȜȜİȢ
ĮȞĮijȠȡȑȢ
ȕȡȓıțȠȣȝİ
ljȠȞ
DZįȦȞȘ
ȞĮ
ljȡĮȣȝĮljȓȗİljĮȚ
șĮȞȐıȚȝĮ
Įʌȩ
ĮȖȡȚȠȖȠȪȡȠȣȞȠ ıİ ȝȚĮ țȣȞȘȖİljȚțȒ
ljȠȣ
İȟȩȡȝȘıȘ țȐʌȠȣ ıljȠ ĮȡȤĮȓȠ
ǿįȐȜȚȠȞ
.
ǼȚț
. 1.1
ǹțȩȝȘ
ȝȚĮ
ĮʌȩįİȚȟȘ
ȩljȚ
ljȠ
țȣȞȒȖȚ
İȓȞĮȚ
ȐȡȡȘțljĮ
ıȣȞįİįİȝȑȞȠ
ȝİ
ljȘȞ
ȚıljȠȡȓĮ
țĮȚ
ljȠȞ
ʌȠȜȚljȚıȝȩ
ljȘȢ
ȀȪʌȡȠȣ
ĮʌȠljİȜİȓ
ljȠ
įȚʌȜĮȞȩ
ĮʌȩıʌĮıȝĮ
ȥȘijȚįȦljȠȪ
ʌĮljȫȝĮljȠȢ
,
ıljĮ
ĮȡȤĮȓĮ
ȜȠȣljȡȐ
ljȠȣ
ȤȦȡȚȠȪ
ȂĮȞıȠȪȡĮ
ȉȘȜȜȣȡȓĮȢ
,
ljȠ
ȠʌȠȓȠ
ĮʌİȚțȠȞȓȗİȚ
ȑȞĮȞ
țȣȞȘȖİljȚțȩ
ıțȪȜȠ
,
ʌĮȡȩȝȠȚȠ
ȝİ
ljȠȞ ȀȡȘljȚțȩ
ǿȤȞȘȜȐljȘ
,
ȞĮ
ȑȤİȚ
ıljĮ
ʌȩįȚĮ
ljȠȣ
ȑȞĮ
ʌİȡįȓțȚ
țĮȚ
ȝİ
ljȠ
țİijȐȜȚ
ıljȡĮȝȝȑȞȠ
ʌȡȠȢ
ljĮ
ʌȓıȦ
ȞĮ
ʌİȡȚȝȑȞİȚ
ȠįȘȖȓİȢ
.
ȈljȠ
ȥȘijȚįȦljȩ
ȕȡȓıțȠȣȝİ
țĮȚ
ljȘȞ
İʌȚȖȡĮijȒ
«
ĭǾȇǿǹ
ȀǹȁǾ
»
ʌȠȣ ıȘȝĮȓȞİȚ
țĮȜȩ
țȣȞȒȖȚ
.
12