ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
…………………………………………………………………………………………..
Λαθροθηρία: Κυνηγετική δραστηριότητα με τη χρήση απαγορευμένων μεθόδων
σύλληψης θηραμάτων και άλλων ειδών πανίδας.
Η λαθροθηρία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα θηράματα και την υπόλοιπη άγρια ζωή.
Πέρα από τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί, έχει σοβαρό αρνητικό αντίχτυπο στη
διεξαγωγή του αθλήματος του κυνηγιού. Ιδιαίτερα αρνητικές είναι ορισμένες μέθοδοι
λαθροθηρίας όπως π.χ. η χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών, η χρήση προβολέων,
παγίδων και σιγαστήρων ή η χρήση διχτύων και ξόβεργων.
Οι πιο πάνω μέθοδοι παγίδευσης υπεξαιρούν σημαντικό αριθμό θηραμάτων, θηράματα
τα οποία θα καρπώνονταν οι νόμιμοι κυνηγοί.
Ηχοπαραγωγικές συσκευές μίμησης των άγριων πτηνών.
Η διάδοση των ηχοπαραγωγικών συσκευών έχει δυστυχώς εξαπλωθεί τα τελευταία
χρόνια. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό κυνηγών.
Η μέθοδος αυτή είναι παράνομη και δε σέβεται τους υπόλοιπους κυνηγούς που κυνηγούν
νόμιμα και δεν προκαλούν με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.
Η Νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για πρόσωπα που κατέχουν, χρησιμοποιούν,
εισάγουν ηχοπαραγωγικές συσκευές άγριων πτηνών: πρόστιμο Λ.Κ. 10,000 ή φυλάκιση
μέχρι και τρία χρόνια ή και τις δύο ποινές.
Παράνομες μέθοδοι παγίδευσης λαγών.
Η λαθροθηρία του λαγού γίνεται κυρίως
τη νύχτα με τη χρήση όπλου και προβολέα
καθώς και με τη χρήση συρμάτων και
παγίδων. Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε
τον αριθμό των λαγών που θανατώνονται
κάθε χρόνο από την παράνομη παγίδευση,
αυτός είναι όμως σίγουρα μεγάλος.
Αποτέλεσμα της παράνομης παγίδευσης
είναι η αισθητή μείωση του αριθμού των
λαγών που παραμένουν για κάρπωση.
Η λαθροθηρία «κλέβει» το θήραμα από τον νόμιμο κυνηγό, αμαυρώνει την
εικόνα του κυνηγού και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άθλημα του κυνηγιού.
57