Διαχείριση των βιοτόπων:
Υποστηρίζουμε τα προγράμματα διατήρησης και
ανάπτυξης των βιοτόπων.
Οργάνωση της διαχείρισης:
Υποστηρίζουμε τις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες στην
προσπάθεια που καταβάλλουν. Για οποιεσδήποτε απορίες πάνω σε ένα θέμα,
συμβουλευόμαστε τους Λειτουργούς του Ταμείου θήρας.
Κυνήγι:
Απαραίτητο μέσο διαχείρισης που λειτουργεί θετικά για την άγρια ζωή και
τους βιότοπους. Το κοινό που γνωρίζει τον πραγματικό και σωστό ρόλο του
κυνηγιού, αποδέχεται τη δραστηριότητα αυτή και τη στηρίζει. Το αντικυνηγετικό
αίσθημα είναι, πολλές φορές αποτέλεσμα κακών εμπειριών με άτομα κυνηγούς και
μάλλον έχει ως αντικείμενο την εικόνα του ασυνείδητου κυνηγού κατά του οποίου
στρέφεται, παρά την εικόνα του αθλητή κυνηγού.
Εικ.3.21
Η κατάλληλη επιμόρφωση που στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα των κυνηγών,
συμβάλλει στην εξάλειψη του προβλήματος Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι
σωστοί κυνηγοί.
Χρηματοδότηση:
Ο καθένας μας πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει όσο
περισσότερα μπορεί για την άγρια ζωή. Η υλική προσφορά του καθενός μας είναι
σημαντική. Όσο πιο πολλά επενδύσουμε στην άγρια ζωή τόσο πιο μεγάλο θα είναι το
όφελός μας.
Σκοπός της ίδρυσης του Ταμείου Θήρας είναι η προστασία, η ανάπτυξη και η
διαχείριση των άγριων πτηνών και των θηραμάτων. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν
επένδυση που εξασφαλίζει το μέλλον της άγριας ζωής και χρηματοδοτούνται από τον
προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας. Τα έσοδα του Ταμείου Θήρας προέρχονται από
τις ανανεώσεις των αδειών κυνηγίου και των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων,
52