61
(
Ȗ) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ Ȓ İʌȚljȡȑʌİȚ Ȓ ĮȞȑȤİljĮȚ ljȘ ȤȡȒıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ
țĮljĮȜȩȖȠȣ ijĮȖȘljȫȞ ıljȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ljȠ ȩȞȠȝĮ Ȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐȜȜȘ ʌİȡȚȖȡĮijȒ șȘȡȐȝĮljȠȢ Ȓ İȓįȠȣȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ,
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(3)
ĬȘȡȠijȪȜĮțĮȢ Ȓ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȤȦȡȓȢ
įȚțĮıljȚțȩ ȑȞljĮȜȝĮ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ Ȓ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȝȑȡȠȢ ljȠȣ ȝȑıĮ ıljȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ȜȩȖȠȣȢ ȞĮ ʌȚıljİȪİȚ ȩljȚ
ȝĮȖİȚȡİȪİljĮȚ, ʌȦȜİȓljĮȚ Ȓ ʌȡȠıijȑȡİljĮȚ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
țĮljȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ȞĮ ljȠ țĮljȐıȤİȚ:
ȃȠİȓljĮȚ ȩljȚ Ș İȓıȠįȠȢ ıİ țĮljȠȚțȓĮ ȖȓȞİljĮȚ ȝȩȞȠ ȪıljİȡĮ Įʌȩ ljȘȞ
İȟĮıijȐȜȚıȘ ljȘȢ ıȣȖțĮljȐșİıȘȢ ljȠȣ İȞȠȓțȠȣ ljȘȢ Ȓ ȝİ įȚțĮıljȚțȩ
ȑȞljĮȜȝĮ.
(4)
īȚĮ ljȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ, Ƞ ȚįȚȠțljȒljȘȢ Ȓ ljȠ
ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ljȘȞ İȣșȪȞȘ, ljȠȞ ȑȜİȖȤȠ Ȓ ljȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ
ȣʌȠıljĮljȚțȠȪ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑȡȠȣȢ ȣʌȠıljĮljȚțȠȪ ȩʌȠȣ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ȝĮȖİȚȡİȪİljĮȚ, ʌȦȜİȓljĮȚ Ȓ
ʌȡȠıijȑȡİljĮȚ, țĮljȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ,
șİȦȡİȓljĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ, İțljȩȢ ĮȞ ĮʌȠįİȓȟİȚ, ʌȡȠȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ
ljȠȣ įȚțĮıljȘȡȓȠȣ, ȩljȚ ȑȜĮȕİ țȐșİ ȜȠȖȚțȩ ȝȑljȡȠ țĮȚ ʌȡȠijȪȜȐȟȘ ȖȚĮ ljȘȞ
ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ įȚȐʌȡĮȟȘȢ ljȠȣ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(5)
īȚĮ ljȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ, «ȣʌȠıljĮljȚțȩ»
ıȘȝĮȓȞİȚ:
(
Į) ȄİȞȠįȠȤİȓȠ, ȣʌİȡĮȖȠȡȐ, ʌİȡȓʌljİȡȠ, țĮljȐıljȘȝĮ, ʌĮȞįȠȤİȓȠ,
İıljȚĮljȩȡȚȠ, țĮijİȞİȓȠ, ljĮȕȑȡȞĮ Ȓ ȣʌȠıljĮljȚțȩ ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ
˜
(
ȕ) ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȤȫȡȠ, ȣʌĮȓșȡȚȠ Ȓ ȝȘ, ıljȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȦȜİȓljĮȚ șȒȡĮȝĮ