60
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿ.
ȉȪʌȠȢ Ǽ.
ıljȠȞ ȉȪʌȠ Ǽ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ Vǿǿ.
(5)
ȅ țȐljȠȤȠȢ ȐįİȚĮȢ İȝʌȠȡȓĮȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ljȠ ȕȚȕȜȓȠ
ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (4), ȩʌȠljİ ljȠȣ ȗȘljȘșİȓ ʌȡȠȢ İʌȚșİȫȡȘıȘ,
ıİ ȝȑȜȘ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ Ȓ ıİ ȝȑȜȘ ljȘȢ
ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ.
(6)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (3)
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ țĮȚ ȣʌȩțİȚljĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌljȦıȘ țĮljĮįȓțȘȢ, ıİ
ijȣȜȐțȚıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljĮ įȪȠ ȤȡȩȞȚĮ Ȓ ıİ ȤȡȘȝĮljȚțȒ ʌȠȚȞȒ
ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljȚȢ ȁ.Ȁ. 2.000,00 Ȓ țĮȚ ıljȚȢ įȪȠ ĮȣljȑȢ ʌȠȚȞȑȢ.
(7)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ İįĮijȓȦȞ (4)
țĮȚ (5) İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
ʌȡȠıijȠȡȐȢ
șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
ıİ ȣʌȠıljĮljȚțȐ.
56.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 10, țĮȞȑȞĮ șȒȡĮȝĮ Ȓ
ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ įİ ȝĮȖİȚȡİȪİljĮȚ, ʌȦȜİȓljĮȚ Ȓ ʌȡȠıijȑȡİljĮȚ
ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ȩȞȠȝĮ Ȓ ʌİȡȚȖȡĮijȒ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ șȘȡȐȝĮljȠȢ Ȓ İȓįȠȣȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıİ țĮljȐȜȠȖȠ ijĮȖȘljȫȞ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȠȪ Ȓ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȝȑıĮ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ Ȓ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ:
(
Į) ȝĮȖİȚȡİȪİȚ, ʌȦȜİȓ Ȓ ʌȡȠıijȑȡİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ,
(
ȕ) İʌȚljȡȑʌİȚ Ȓ ĮȞȑȤİljĮȚ ȩʌȦȢ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ ȝĮȖİȚȡİȪİljĮȚ Ȓ ʌȦȜİȓljĮȚ Ȓ ʌȡȠıijȑȡİljĮȚ, Ȓ