49
ǹȞĮȞȑȦıȘ
ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ.
35.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (3) ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȐȡșȡȠȣ, ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (2) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 31 țĮȚ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 37, ȠȚ ȐįİȚİȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ ĮȞĮȞİȫȞȠȞljĮȚ țȐșİ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ, ĮijȠȪ
țĮljĮȕȜȘșİȓ ljȠ ljȑȜȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿ.
ȉȪʌȠȢ Ǻ.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ljȠȣ ĮȞĮȞİȦșİȓ Ș ȐįİȚĮ
țȣȞȘȖȚȠȪ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓljȘıȘ ʌȡȠȢ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ, ȝĮȗȓ ȝİ ljĮ
ĮʌĮȚljȠȪȝİȞĮ ĮʌȠįİȚțljȚțȐ ıljȠȚȤİȓĮ, ıljȠȞ ȉȪʌȠ Ǻ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ
Vǿǿ.
(3)
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȑȤİȚ İȟȠȣıȓĮ ȩʌȦȢ, ʌȡȠljȠȪ ʌȡȠȕİȓ ıİ ĮȞĮȞȑȦıȘ
ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ, ĮʌĮȚljȒıİȚ Įʌȩ ljȠȞ ĮȚljȘljȒ:
(
Į) ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ʌȡȠȢ ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ ȠʌȠȚİıįȒʌȠljİ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİljȚțȐ ȝİ ljĮ șȘȡȐȝĮljĮ ʌȠȣ ijȩȞİȣıİ țĮljȐ ljȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ țȣȞȘȖİljȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ,
(
ȕ) ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚİıįȒʌȠljİ ȚĮljȡȚțȑȢ İȟİljȐıİȚȢ Ȓ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ljĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȚĮljȡȚțȐ ʌȚıljȠʌȠȚȘljȚțȐ.
(
Ȗ)
ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ İț ȞȑȠȣ İʌȚȝȠȡijȦljȚțȐ ȝĮșȒȝĮljĮ Ȓ țĮȚ ȞĮ
ʌĮȡĮțĮșȓıİȚ ıİ İȚįȚțȒ İȟȑljĮıȘ.
DzțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿ.
ȉȪʌȠȢ Ǻ1.
ȉȪʌȠȢ Ǻ2.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ.
36.
Ǿ ȐįİȚĮ țȣȞȘȖȚȠȪ İțįȓįİljĮȚ ıljȠȣȢ ljȪʌȠȣȢ Ǻ1 Ȓ Ǻ2, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ljȘȢ
ʌİȡȓʌljȦıȘȢ, ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ Vǿǿ țĮȚ, ıljȘȞ ʌİȡȓʌljȦıȘ ȑțįȠıȘȢ
ʌȡȫljȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ, ȝİ ljȘȞ țĮljĮȕȠȜȒ ljȠȣ ljȑȜȠȣȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ, țĮȚ İțʌȞȑİȚ ljȘȞ 31Ș ǿȠȣȜȓȠȣ, ljȘȞ
ĮȝȑıȦȢ İʌȠȝȑȞȘ ljȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȑțįȠıȘȢ.
ǹʌȩȡȡȚȥȘ
ĮȓljȘıȘȢ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢ Ȓ
37.
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ įİ ȤȠȡȘȖİȓ Ȓ ĮȞĮȞİȫȞİȚ ȐįİȚĮ țȣȞȘȖȚȠȪ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ
ʌȠȣ: