48
(2)
ȉĮ İʌȚȝȠȡijȦljȚțȐ ȝĮșȒȝĮljĮ ȠȡȖĮȞȫȞȠȞljĮȚ
Įʌȩ ljȠȞ
ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
ǼȚįȚțȒ İȟȑljĮıȘ. 33.-(1) ǼȚįȚțȑȢ İȟİljȐıİȚȢ ȖȚĮ ljȘȞ ĮʌȩțljȘıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ
įȚİȞİȡȖȠȪȞljĮȚ Įʌȩ ljȡȚȝİȜȒ İʌȚljȡȠʌȒ, ʌȠȣ įȚȠȡȓȗİljĮȚ Įʌȩ ljȠȞ
ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
(2)
ȅȚ İȚįȚțȑȢ İȟİljȐıİȚȢ įȚİȞİȡȖȠȪȞljĮȚ ljȠȣȜȐȤȚıljȠ įȪȠ ijȠȡȑȢ ljȠ
ȤȡȩȞȠ. Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ĮʌȠljȣȤȓĮȢ, Ƞ ĮʌȠljȣȤȫȞ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ
ıȣȝȝİljȐıȤİȚ ıİ İȟİljȐıİȚȢ ljȘȞ İʌȩȝİȞȘ ijȠȡȐ, ĮijȠȪ ʌȡȫljĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ljĮ İʌȚȝȠȡijȦljȚțȐ ȝĮșȒȝĮljĮ țĮȚ țĮljĮȕȐȜİȚ ljȠ
İțȐıljȠljİ ljȑȜȠȢ.
(3)
Ǿ İȟİljĮıljȑĮ ȪȜȘ, Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ Ƞ ljȩʌȠȢ İȟȑljĮıȘȢ
țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ȝİ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ Įʌȩ ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ
İʌȚȝȠȡijȦljȚțȫȞ
ȝĮșȘȝȐljȦȞ țĮȚ
İȚįȚțȒȢ
İȟȑljĮıȘȢ.
34.-(1)
ȉĮ İʌȚȝȠȡijȦljȚțȐ ȝĮșȒȝĮljĮ țĮȚ ȠȚ İȟİljȐıİȚȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
įȪȠ ȝȑȡȘ, ljȠ șİȦȡȘljȚțȩ țĮȚ ljȠ ʌȡĮțljȚțȩ.
(2)
ȉȠ șİȦȡȘljȚțȩ ȝȑȡȠȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ șȑȝĮljĮ ıȤİljȚțȐ ȝİ ljĮ İȓįȘ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ İȚįȫȞ, ıȣȞȒșİȚİȢ țĮȚ ĮʌĮȚljȒıİȚȢ,
ljȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ įȚȑʌİȚ ljȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ țȣȞȘȖȚȠȪ, ljȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ
țȣȞȘȖȚȠȪ, ljȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ țȣȞȘȖȚȠȪ, ljĮ țȣȞȘȖİljȚțȐ ȩʌȜĮ țĮȚ ijȣıȓȖȖȚĮ,
țĮȞȩȞİȢ ĮıijȐȜİȚĮȢ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ ljȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ, ljȘ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ
ljȠȣ țȣȞȘȖȠȪ ʌȡȠȢ ljȡȓljȠȣȢ țĮȚ ʌȡȫljİȢ ȕȠȒșİȚİȢ.
(3)
ȉȠ ʌȡĮțljȚțȩ ȝȑȡȠȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ șȑȝĮljĮ ıȤİljȚțȐ ȝİ ljȘȞ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ İȚįȫȞ, ljȠ ȤİȚȡȚıȝȩ țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ țĮȚ ljȘ ıțȠʌȠȕȠȜȒ.