19
ȞĮ ıȣȖțȡĮljİȓ Ȓ ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ȝİ ljȘ ȕȠȒșİȚĮ
ıȚĮȖȩȞȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țȜİȓȞȠȣȞ ıijȚțljȐ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩljİȡĮ
ȝȑȜȘ ljȠȣ ȗȫȠȣ, İȝʌȠįȓȗȠȞljĮȢ ljȠ ȝȑȜȠȢ Ȓ ljĮ ȝȑȜȘ ȞĮ ĮʌȠįİıȝİȣljȠȪȞ
˜
ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ Ȓ
İțʌȡȩıȦʌȩ ljȠȣ
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿ.
ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞȠ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȓįȠȢ ljȘȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ʌȣȡȠȕȩȜȘıȘ, ijȩȞİȣıȘ, ıȪȜȜȘȥȘ, țĮljĮįȓȦȟȘ,
țĮljȠȤȒ, ʌȫȜȘıȘ Ȓ ȑțșİıȘ ʌȡȠȢ ʌȫȜȘıȘ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿ
˜
ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ” ȑȤİȚ ljȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİȚ ıljȠȞ ȩȡȠ Įȣljȩ ljȠ
ȐȡșȡȠ 2 ljȦȞ ʌİȡȓ ȆȣȡȠȕȩȜȦȞ ǵʌȜȦȞ ȃȩȝȦȞ ljȠȣ 1974 ȑȦȢ 2000
˜
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȘȞ İʌȚljȡȠʌȒ
Ș ȠʌȠȓĮ ȚįȡȪİljĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ ȐȡșȡȠ 21
˜
ljȐȚıȝĮ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȘȞ İıțİȝȝȑȞȘ ljȠʌȠșȑljȘıȘ Ȓ ȝİljĮljȩʌȚıȘ ıljȘȞ
ȪʌĮȚșȡȠ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ İȓįȠȣȢ ljȡȠijȒȢ Ȓ ȤȘȝȚțȫȞ ʌĮȡĮıțİȣĮıȝȐljȦȞ,
ȩʌȦȢ ıʌȩȡȠȣȢ ıȚljȘȡȫȞ, ljȡȠijȒȢ ʌȠȣȜȚȫȞ, ȐȜĮljȠȢ, ijȡȠȪljȦȞ, ljĮ
ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıİȜțȪıȠȣȞ İȓįȘ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ Ȓ ȗȫĮ ȖȚĮ
ıțȠʌȠȪȢ țȣȞȘȖȚȠȪ
˜
ȉĮȝİȓȠ ĬȒȡĮȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȚįȚțȩ ljĮȝİȓȠ ʌȠȣ ȚįȡȪșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
ljȠȣȢ ʌİȡȓ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ȃȩȝȠȣȢ ljȠȣ 1990 ȑȦȢ 1999
˜
ȣʌȠȣȡȖȩȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ǼıȦljİȡȚțȫȞ
˜
ĭȪıȘ 2000” ȑȤİȚ ljȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİȚ ıljȠȞ ȩȡȠ Įȣljȩ ljȠ ȐȡșȡȠ 2
ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ
ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003.