18
59
ljȠȣ 1966
53
ljȠȣ 1968
43
ljȠȣ 1972
78
ljȠȣ 1986
18
ljȠȣ 1987
69
ljȠȣ 1987
248
ljȠȣ 1988
27
ljȠȣ 1989
227
ljȠȣ 1989
42
ljȠȣ 1990
99
ljȠȣ 1990
192
ljȠȣ 1991
36(
ǿ) ljȠȣ 1992
8(
ǿ) ljȠȣ 1993
61(
ǿ) ljȠȣ 1996
94(
ǿ) ljȠȣ 1998
112 (
ǿ) ljȠȣ 1999
36(
ǿ) ljȠȣ 2002
68(
ǿ) ljȠȣ 2003.
ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ șȘȡȠijȪȜĮțĮ Ȓ
ȜİȚljȠȣȡȖȩ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ
˜
ȝȑıȠ ȝİljĮijȠȡȐȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ĮİȡȠıțȐijȠȢ, ȗȫȠ, ȐȝĮȟĮ,
ıțȐijȠȢ, ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȩ ȕĮȖȩȞȚ, ʌȠįȒȜĮljȠ, ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘljȠ ȩȤȘȝĮ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ʌİȡȚȖȡĮijȒȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȐȜȜȠ ȩȤȘȝĮ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓljĮȚ ȖȚĮ ljȠ ıțȠʌȩ ȝİljĮijȠȡȐȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ Ȓ ĮȖĮșȫȞ
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ȋ.
"
ȝȘ ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞȠ
"
ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ Ȓ ȐȜȜȠ
ȗȫȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ
ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ȋ
·.
ʌĮȖȓįĮ ȝİ ıȚĮȖȩȞİȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıljİȓ ȖȚĮ