16
İʌȚįȘȝȘljȚțȩ” ıȘȝĮȓȞİȚ țȐșİ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌĮȞljȐ,
ȣʌȩ ijȣıȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıljȘ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮ țĮȚ įİ ȝİljĮȞĮıljİȪİȚ
˜
ǼʌȚljȡȠʌȒ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȘȞ ǼʌȚljȡȠʌȒ ljȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȀȠȚȞȠljȒljȦȞ
˜
158
ljȠȣ 1990
32(
ǿ) ljȠȣ 1995
141(
ǿ) ljȠȣ 1999.
ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȘȞ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ, ʌȠȣ İȖțĮșȚįȡȪșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȣȢ ʌİȡȓ ȉĮȝİȓȠȣ
ĬȒȡĮȢ ȃȩȝȠȣȢ ljȠȣ 1990 ȑȦȢ 1999
˜
ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȘȞ İʌȚljȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ ȚįȡȪİljĮȚ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ ȐȡșȡȠ 4 ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ
ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003
˜
ȗȫȠ” ıȘȝĮȓȞİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȗȦȞljĮȞȩ ȗȦȚțȩ İȓįȠȢ
˜
ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ,
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ
ȉȡȓljȠ (ǿ):
11.2.2002.
ȗȦȠȜȠȖȚțȩȢ țȒʌȠȢ” ȑȤİȚ ljȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİȚ ıljȠȞ ȩȡȠ Įȣljȩ Ƞ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ 2 ljȦȞ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ ljȦȞ ǽȫȦȞ
(
ǻȚĮljȒȡȘıȘ DZȖȡȚȦȞ ǽȫȦȞ ıİ ǽȦȠȜȠȖȚțȠȪȢ ȀȒʌȠȣȢ) ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ljȠȣ
2002
˜
ȗȫȞİȢ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıljĮıȓĮȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȠȡȓȗȠȞljĮȚ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ ȐȡșȡȠ 7
˜
șȒȡĮȝĮ” ıȘȝĮȓȞİȚ ȜĮȖȠȪȢ (
lepus europeus
)
țĮȚ șȘȡĮȝĮljȚțȐ ʌljȘȞȐ țĮȚ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐȜȜĮ ȗȫĮ ljĮ ȠʌȠȓĮ įȣȞĮljȩ ȞĮ
țĮșȠȡȚıljȠȪȞ ȦȢ șȒȡĮȝĮ
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿǿ.
șȘȡĮȝĮljȚțȩ ʌljȘȞȩ” ıȘȝĮȓȞİȚ
țȐșİ șȘȡİȪıȚȝȠ ʌljȘȞȩ ljȠȣ
ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ǿǿ
˜