15
114
ljȠȣ 1968
14
ljȠȣ 1974
18
ljȠȣ 1979
72
ljȠȣ 1991
66(
ǿ) ljȠȣ 1995
112(
ǿ) ljȠȣ
1996.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ V.
İȓįȘ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȓįȠȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮȖȡȐijİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ V
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ V.
İȓįȘ ʌȡȠljİȡĮȚȩljȘljĮȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȓįȠȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ljȠ
ȠʌȠȓȠ ıȘȝİȚȫȞİljĮȚ ȝİ ĮıljİȡȓıțȠ (*) ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ V
˜
......(
ǿ) ljȠȣ 2003.
İȚįȚțȒ ȗȫȞȘ įȚĮljȒȡȘıȘȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠȞ ljȩʌȠ țȠȚȞȠljȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ ȠȡȓȗİljĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ ȐȡșȡȠ 13 ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003·
İȓįȠȢ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ ıȪȞȠȜȠ ljȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĮȡȐȖȠȞljĮȚ Ȓ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșȠȪȞ ȝİljĮȟȪ ljȠȣȢ, ʌĮȡȐȖȠȞljĮȢ ȖȩȞȚȝȠȣȢ
ĮʌȠȖȩȞȠȣȢ, țĮȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠȝȠȞȦȝȑȞȠȚ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȐ Įʌȩ ȐȜȜĮ
ıȪȞȠȜĮ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿȋ.
İȓįȠȢ ȣʌȩ ĮʌİȚȜȒ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljȠ İȓįȠȢ ljȘȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ʌȠȣ
ĮʌİȚȜİȓljĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ ĮijĮȞȚıȝȩ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿȋ
Ȓ/țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ įȣȞĮljȩ ȞĮ
țĮșȠȡȚıljİȓ ȝİ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ljȠȣ ȣʌȠȣȡȖȠȪ·
İȞįȘȝȚțȩ” ıȘȝĮȓȞİȚ țȐșİ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌĮȞljȐ, ȣʌȩ
ijȣıȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȝȩȞȠ ıljȘ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮ
˜