Συμπέρασμα.
Από τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που παραθέσαμε πιο πάνω, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι η ραγδαία αύξηση της οικιστικής, παραθεριστικής και τουριστικής
βιομηχανίας όπως και η διάνοιξη πυκνού οδικού διχτύου είχε ως αποτέλεσμα την
αλλαγή, σε πολύ μεγάλο βαθμό, της χρήσης της γης και συνεπώς την μεγάλης
έκτασης καταστροφή των βιοτόπων.
Η εγκατάλειψη της κυπριακής υπαίθρου είναι πια γεγονός. Οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις υφίστανται σήμερα γεωργική εκμετάλλευση που βασίζεται στη
μηχανοποίηση και τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Η υποβάθμιση των βιοτόπων δεν είναι απλώς θέμα γενικής αισθητικής του χώρου,
είναι βαθύτερη πληγή που εμπεριέχει τη μείωση του αριθμού των θηραμάτων και των
άλλων ειδών της άγριας ζωής. Στην ακραία περίπτωση, η υποβάθμιση των βιοτόπων
δυνατόν να είναι αιτία και εξαφάνισης κάποιων ειδών, γεγονός που παρατηρήθηκε
και στην Κύπρο. Τέτοιο παράδειγμα φαίνεται ότι αποτελεί η εξαφάνιση του
κυπριακού νεροκότσυφα (
Cinclus cinclus olympicus
)
που επήλθε λόγω της
εκτεταμένης χρήσης του πολύ δραστικού φυτοφαρμάκου DDT στις δεκαετίες του
1950
και 1960.
Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν όσον αφορά
τη χρήση της γης οδήγησαν στη μείωση του
διαθέσιμου χώρου για αναπαραγωγή και
επιβίωση
των
ειδών.
Ταυτόχρονα,
παρατηρείται και υποβάθμιση των χώρων λόγω
έλλειψης τροφής και ψυχανθών φυτών, με
αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διαβίωση και η
επιβίωση ικανοποιητικού αριθμού ειδών
άγριας πανίδας.
Σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, του φυσικού
χώρου διαβίωσης του θηράματος δηλαδή, είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή της
κατάλληλης πολιτικής, των κατάλληλων μέτρων και σχεδίων διαχείρισης. Ο κάθε
ένας από εμάς θα πρέπει να συμβάλει ώστε οι οποιεσδήποτε ενέργειες να μη θέτουν
σε κίνδυνο και να μην υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.
Αν δεν περιοριστούν άμεσα οι πιο πάνω αρνητικοί παράγοντες και δεν προστατευτεί
αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, το μέλλον για καλύτερες κυνηγετικές μέρες
είναι δυσοίωνο.
Εικ. 14.9: Οι εκχερσώσεις και οι
επεμβάσεις στη φύση υποβαθμίζουν τους
βιοτόπους των θηραμάτων.
293