Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει επίσης διαφοροποιηθεί και ο τρόπος καλλιέργειας των
αμπελιών, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των αρδεύσιμων
αμπελιών (βλ. πιο πάνω πίνακα). Στα αρδεύσιμα αμπέλια, η σοδειά των οποίων
προωθείται για επιτραπέζια χρήση, γίνεται εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, τόσο
θειαφιού όσο και ζιζανιοκτόνων, που έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και την
επιβίωση των ειδών. Μελέτη που έγινε, καταδεικνύει ότι την αφθονία πτηνοπανίδας
στην Κύπρο ευνοούν οι λιγότερο εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις (Hellicar M.,
2004).
ii)
Μείωση των εκτάσεων των ψυχανθών:
Τα ψυχανθή, όπως ο βίκος, το ρόβι, η φαβέττα, το
σουσάμι, είναι φυτά τα οποία είναι πλούσια σε
θρεπτικές ουσίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ορισμένων σποροφάγων ειδών. Επιπλέον, τα
ψυχανθή είναι εστία διαβίωσης διαφόρων
εντόμων και άλλων οργανισμών που βοηθούν
στην επιβίωση των νεοσσών και των πτηνών.
Στον πίνακα που παραθέτουμε, καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις που έχουν
παρατηρηθεί στις εκτάσεις ψυχανθών τα τελευταία 25 χρόνια.
Η συνολική έκταση των ψυχανθών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από 81,721 σε
16,100
σκάλες, παρουσιάζοντας έτσι μείωση της τάξης του
80%.
Σημαντική μείωση
παρουσιάζεται στην έκταση των «ψυχανθών για σπόρο», τα οποία είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκά όσον αφορά την παροχή τροφής. Η μείωση που παρατηρήθηκε στα ψυχανθή
αυτά είναι της τάξης του 96% περίπου και η συνολική έκτασή τους,
από
17,606
σκάλες που ήταν προηγουμένως, ανέρχεται σήμερα σε 748 σκάλες μόνο.
.
Σύνολο εκτάσεων ψυχανθών καλλιεργειών 1977 - 2002 (σκάλες)
Έτος
Ψυχανθή (Λουβιά,
λουβάνα, ρεβύθια,
φακή)
Ψυχανθή για
σπόρο (βίκος, ρόβι,
φαβέττα, πιζέλι)
Ρόβι, βίκος
φαβέττα (Χλωρό
χόρτο)
Σύνολο
έκτασης
1977
15,336
17,606
48,779
81,721
1985
13,247
10,130
42,390
65,767
1994
8,472
1,512
40,260
50,244
2002
6,352
748
9,000
16,100
Μείωση
1977-2002 (%)
-58%
-96%
-82%
-80%
Πηγή: Απογραφές Γεωργίας 1977, 1985, 1994, 2002 - Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.
Εικ. 14.8: Η μείωση των ψυχανθών –
παλαιότερα υπήρχαν εκτεταμένες εκτάσεις
με ψυχανθή - τα τελευταία χρόνια στην
Κύπρο, προκάλεσε και τη μείωση του
αριθμού σημαντικών θηραμάτων όπως της
φάσσας και του τρυγονιού.
292