ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
……………………………………………………………………………..
ΜΕΡΟΣ Α
Το κυνήγι με κυνηγετικό σκύλο είναι
για πολλούς κυνηγούς ευχαρίστηση και
απόλαυση. Οι σκύλοι, βοηθούν τους
κυνηγούς να εντοπίσουν το θήραμα,
είναι όμως χρήσιμοι και στη φέρμα
αλλά και την επαναφορά.
Η σύνδεση του κυνηγού με τον σκύλο
του είναι συνήθως πολύ δυνατή. Στο
πέρασμα
μάλιστα
των
χρόνων,
ορισμένες φυλές σκύλων έχουν αναπτυχθεί και διατηρηθεί ειδικά για
συγκεκριμένους τρόπους κυνηγίου.
Η έξοδος των κυνηγετικών σκύλων για εκπαίδευση πριν από την έναρξη της
κυνηγετικής περιόδου έχει αναδειχθεί σε ξεχωριστό «άθλημα» και οι κυνηγοί που
εκπαιδεύουν τους σκύλους τους, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πίεση πάνω στο θήραμα και η ανάγκη νομοθετικής
ρύθμισης της εξόδου/εκπαίδευσης των σκύλων να γίνεται πιο επιτακτική. Ο περί
σκύλων Νόμος που θεσμοθετήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό καθορίζει, μεταξύ
άλλων, τις περιόδους και τις περιοχές στις οποίες μπορούν οι κυνηγοί να εκπαιδεύουν
τους σκύλους τους.
Η συμβολή του σκύλου στο κυνήγι.
Η λέξη κυνηγός έχει την ετυμολογία της στη λέξη κύων, που σημαίνει σκύλος και το
ρήμα άγω, που σημαίνει οδηγώ. Πολλά από τα θηρεύσιμα είδη της Κύπρου
θηρεύονται με τη βοήθεια του σκύλου. Τέτοια είδη είναι η πέρδικα, η φραγκολίνα, ο
λαγός, η μπεκάτσα, το ορτύκι και άλλα. Είναι πολλές μάλιστα οι περιπτώσεις που για
να εντοπίσει ο κυνηγός το θήραμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την
ικανότητα του κυνηγετικού του σκύλου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα θηράματα και ειδικότερα ο λαγός, είναι δύσκολο να εντοπιστούν χωρίς
σκύλο. Ο λαγός έχει την ικανότητα να κρύβεται, να απομακρύνεται ή να μην κινείται
από τη θέση του, έστω και αν ο κυνηγός βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός μέτρου.
Η απουσία επομένως ενός έμπειρου και καλού σκύλου περιορίζει κατά πολύ τις
πιθανότητες εντοπισμού του.
Πολύ εντυπωσιακό είναι επίσης το κυνήγι της μπεκάτσας που με τη βοήθεια του
κατάλληλου σκύλου γίνεται μάλιστα πολύ αποδοτικό. Χωρίς τη βοήθεια του σκύλου,
ο εντοπισμός της μπεκάτσας μόνο περιστασιακός μπορεί να είναι.
249