ποσότητα. Μια συναρπαστική «φέρμα» του σκύλου του για παράδειγμα, είναι ικανή
να τον κάνει να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.
Στάδιο 5
ο
Ο αθλητής κυνηγός:
Όσο πιο μεγάλος σε ηλικία είναι ο κυνηγός και
όσο πιο πολλή εμπειρία έχει στο κυνήγι, τόσο πιο αθλητής κυνηγός είναι. Η
ικανοποίηση γι’ αυτόν βρίσκεται τώρα στη συνολική εμπειρία του κυνηγιού, στη
δυνατότητα να βρίσκεται με φίλους, να βρίσκεται έξω στην ύπαιθρο και να
απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά, έχουν μεγαλύτερη αξία από την
επιθυμία να χτυπήσει θήραμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η θήρευση δεν είναι
αυτοσκοπός.
Σημειώστε, ότι όχι όλοι οι κυνηγοί περνούν απ’ αυτές τις φάσεις - κατηγορίες και
όσοι περνούν, όχι αναγκαστικά και μ’ αυτήν τη σειρά.
Η κατάταξη των κυνηγών στις κατηγορίες μπορεί να γίνει και με βάση το είδος του
θηράματος που κυνηγούν. Πολλοί κυνηγοί έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η γνωριμία
και συναναστροφή τους με αθλητές κυνηγούς που αποτελούν υπόδειγμα όσον αφορά
τη συμπεριφορά τους στο κυνήγι, η κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και το διάβασμα
σχετικών βιβλίων τούς έχει βοηθήσει να περάσουν πολύ γρήγορα από ορισμένα
στάδια και να γίνουν καλοί, αθλητές κυνηγοί.
Εσείς, ως κυνηγός, που βρίσκεστε τώρα; Σε ποιαν κατηγορία θα θέλατε να
ανήκετε;
O κυvηγός πoυ ξεκιvά για τo βoυvό,
πρέπει vα αφήσει στo σπίτι τov τίτλo και
τη θέση πoυ η κoιvωvία τoύ έχει δώσει.
Στo βoυvό πρέπει να είvαι όλoι
"
κυvηγoί" και τίπoτε παραπάvω”.
26