Συνεχίζουμε τις μαλάξεις με ρυθμό 80 περίπου μαλάξεων ανά λεπτό και τις
συνδυάζουμε με την τεχνητή αναπνοή όπως φαίνεται πιο πάνω (καρδιοαναπνευστική
επαναφορά).
Εικ. 8.5.3
Τοποθετήστε το πίσω
μέρος της παλάμης στο σημείο αυτό,
δέστε τα δάχτυλά σας και
ανασηκώστε προς τα πάνω.
Εικ. 8.5.4
Πιέστε με το κάτω μέρος της παλάμης προς τα κάτω, (προσοχή, μην
πιέζετε τα πλευρά). Σταματήστε να πιέζετε χωρίς όμως να απομακρύνετε τα χέρια
σας.
Δάχτυλα ανασηκωμένα
προς τα πάνω
229