203
Εικ.6.17
Μετρικές Διαστάσεις Κοντακίου
α
Μάτια στο στόχο.
Έχουμε και τα δυο μάτια
ορθάνοιχτα κι εστιάζουμε στον
κινούμενο στόχο, όχι στην
κάννη ή τα σκοπευτικά. Καθώς
κοιτάζουμε
το
στόχο,
επωμίζουμε το όπλο σωστά,
και μ’ αυτό δείχνουμε προς την
περιοχή
του
στόχου.
Θυμόμαστε
πως
δε
σημαδεύουμε το στόχο, αλλά
τον δείχνουμε.
Εικ.6.18
Μάτια στο στόχο
Πάτημα της σκανδάλης
.
Το κυνηγετικό όπλο δεν το πυροδοτούμε με αργή, σταθερή πίεση στη σκανδάλη όπως
γίνεται με άλλα όπλα. Το πάτημα στη σκανδάλη είναι συνειδητό και παρόμοιο με το
πάτημα του πλήκτρου μιας γραφομηχανής˙ γρήγορο αλλά όχι σκληρό.
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
α. Comp distance
β. Drop at comp
γ. Drop at heel
δ. Monte Carlo
ε. Pitch
στ. Grip Length
ζ. Grip
η. Grip Height