Σύσφιγξη
Συγκέντρωση (%) σε κύκλο 76εκ σε
διάφορες αποστάσεις (μέτρα)
Τσοκ
Inch MM Εύρος(mm)
Συμβολισμός
27,5 32,0 36,5 41,0 43,5 50,0 55,0
S SKEET
0,000 0,00 0,00-0,03
S
60 49 40 33 27 22
18
5.
CL Cylinder 0,005 0,13 0,05-0,15 * * * * * 72 60 50 41 33 27
22
4. 1/4
Improved
Cylinder
0,010 0,25 0,20-0,30
* * * *
77 65 55 46 38 30
25
3. 1/2
Modified
Choke
0,020 0,51 0,40-0,60
* * *
83 71 60 50 41 33
27
2. 3/4
Improved
Modified
0,030 0,76 0,70-0,80
* *
91 77 65 55 46 37
30
1. 1/1
Full choke
0,040 1,02 0,90-1,20
*
100 84 70 59 49 40
32
Full Choke Improved Choke
Modified Choke Cylinder Choke
1. (
Full Choke)
Είναι το τσοκ με τη μεγαλύτερη σύσφιγξη. Συγκρατεί σε πλήρη συρρίκνωση
τα σκάγια. Χρησιμοποιείται για μεγάλες αποστάσεις και είναι ιδανικό για το
κυνήγι πάπιας και χήνας.
2. (
Improved modified)
Το improved modified είναι πιο ανοιχτό από το full choke και χρησιμοποιείται
για το κυνήγι πάπιας, χήνας και τζιήκλας, περδικιού και λαγού σε ανοιχτούς
χώρους.
3. (
Modified choke)
Το modified choke έχει πιο μικρή σύσφιγξη από το improved choke και
χρησιμοποιείται για όλα τα κυνήγια.
επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε φυσίγγια μεγαλύτερα από το μέγεθος που καθορίζει ο
κατασκευαστής του όπλου.
Συγκεντρώσεις κυνηγετικών όπλων
180