ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ
…………………………………………………………………………………………..
Η διαφορά των κυνηγετικών όπλων (shotguns) με άλλα όπλα, έγκειται στο γεγονός
ότι έχουν συνήθως μακρύτερες κάννες και τα εσωτερικά τοιχώματα των καννών τους
είναι συνήθως λεία.
Αν κάνουμε τη σωστή επιλογή, το κυνηγετικό μας όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο για το κυνήγι όσο και για σκοποβολή (skeet, trap, sporting). Αυτό μπορεί να
καταστεί δυνατό χάρη στα διάφορα φυσίγγια και τις συσφίγξεις (chokes) που μπορεί
να επιλέξει ο κυνηγός.
Τα κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο είναι δύο ειδών. Τα
μονόκαννα
και τα
δίκαννα
.
Υπάρχουν δύο ειδών δίκαννα:. Τα πλαγιόκαννα (side by side), των οποίων οι κάννες
είναι η μια κοντά στην άλλην και αυτά των οποίων οι κάννες είναι η μια πάνω στην
άλλην (over under).
Τα κυνηγετικά όπλα ανοίγουν συνήθως στο μέρος της ένωσης της κάννης με το
κοντάκι όπου και τοποθετούμε τα φυσίγγια με το χέρι. Όλα τα κυνηγετικά όπλα είναι
οπισθογεμή, το φυσίγγιο δηλαδή μπαίνει στο όπλο από την πίσω μεριά της κάννης.
Στην περίπτωση των δίκαννων, στις πλείστες περιπτώσεις, η μια κάννη έχει
διαφορετικό τσοκ από την άλλη (recess chokes). Στα πλαγιόκαννα η αριστερή κάννη
έχει τσοκ με μεγαλύτερη σύσφιγξη από τη δεξιά. Στα «over under» η πάνω κάννη έχει
τσοκ με μεγαλύτερη σύσφιγξη από την κάτω κάννη. Μερικά δίκαννα έχουν δύο
σκανδάλες για επιλογή της κάννης από την οποία θα πυροβολήσουμε πρώτα. Άλλα
είναι μονοσκάνδαλα και άλλα έχουν επιλογέα πάνω στην ασφάλεια ή πάνω στη
σκανδάλη.
Κατά τον πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο, τα σκάγια εξέρχονται από τις κάννες.
Μόλις αυτά φύγουν από τις κάννες αρχίζουν να διασκορπίζονται. Όσο πιο μεγάλη
είναι η απόσταση που διανύουν τόσο πιο πολύ σκορπίζονται μέχρι που
διασκορπούνται τόσο πολύ και δε χτυπούν το στόχο. Όταν ένα πουλί για παράδειγμα
περνά από μια βολή χωρίς να χτυπηθεί, αυτό σημαίνει ότι τα σκάγια άνοιξαν αρκετά
και κανένα σκάγι δεν το χτύπησε.
177