Συγκριτική συνολική κάρπωση του λαγού και της πέρδικας τα έτη
1999, 2000, 2001, 2002
και 2003.
2
Συγκριτική κάρπωση λαγού
59195
52843
46701
65100
49563
0
20000
40000
60000
80000
1999
2000
2001
2002
2003
39269
42037
49480
43521
45596
0
10000
20000
30000
40000
50000
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03
Συγκριτική κάρπωση περδικιού
3.
Επιμόρφωση των κυνηγών και περιβαλλοντική εκπαίδευση
(
ενημέρωση
των κυνηγών και του κοινού σε θέματα κυνηγίου, άγριας ζωής και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος).
4.
Αναρρωτήριο άγριας ζωής
(
περίθαλψη και ακολούθως απελευθέρωση και
επανεγκατάσταση των τραυματισμένων ορφανών ή άρρωστων άγριων
πτηνών και θηλαστικών στο φυσικό περιβάλλον).
5.
Πάταξη της Λαθροθηρίας.
Οι έρευνες που διεξάγονται είναι αναγκαίες για την ορθή διαχείριση των θηραμάτων
και του κυνηγίου. Όπως για παράδειγμα φαίνεται στις μελέτες κάρπωσης, η θήρευση
των μικρών θηραμάτων παρουσιάζει αυξομείωση, η οποία είναι χαρακτηριστική των
μικρών θηραμάτων, που όμως μακροχρόνια παρουσιάζει μία σταθερότητα στην
συγκριτική ετήσια κάρπωση.
54