ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ……………………………………………………… 4
Κεφάλαιο
1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………… 9
Κεφάλαιο
2
Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ……………………… 17
Κεφάλαιο
3
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ………………. 27
Κεφάλαιο
4
ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ………………… 55
Κεφάλαιο
5
(
Μέρο Α )
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ …………………... 63
(
Μέρο Β )
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΗΝΩΝ) ………………………….. 71
(
Μέρο Γ )
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΠΕΤΟΥΝ ………………………………… 137
(
Μέρο ∆ )
ΦΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ……………………………. 143
(
Μέρο Ε)
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙ∆Η ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ………….. 149
Κεφάλαιο
6
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ……………………………. 175
Κεφάλαιο
7
ΟΡΘΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ………………………………... 211
Κεφάλαιο
8
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ……………………………... 221
Κεφάλαιο
9
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ……………….241
Κεφάλαιο
10
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ …………………………247
Κεφάλαιο
11
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΓΟΥ …………………………………………….. 267
Κεφάλαιο
12
ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ..271
Κεφάλαιο
13
ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ……………. 277
Κεφάλαιο
14
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ…………………………………. 283
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………. 295
Κεφάλαιο
15
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
- «
Ο Περί Προστασία και ∆ιαχείριση
Αγρίων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµο
Ν152 (Ι) /2003».
- «
Ο Περί Πυροβόλων Όπλων Νόµο ».