Ο περί Πυροβόλων
όπλων Νόμος
Κεφάλαιο 15 (Μέρος Γ)