129
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
VI
ǿǿ
(
DZȡșȡĮ 31, 32, 35, 36, 55, 57, 61 țĮȚ 71)
ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹǺȁǾȉǼȍȃ ȉǼȁȍȃ
ǹ/ǹ
ĬǼȂǹ
ǹȇĬȇȅȃ ȀǹȉǹǺȁǾȉǼȅ ȉǼȁȅȈ
1.
ǼȟȑljĮıȘ ĮȓljȘıȘȢ ȑțįȠıȘȢ ʌȡȫljȘȢ
ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ
31(3)
ȁ
.
Ȁ
. 20,00
2.
ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȝĮșȘȝȐljȦȞ țĮȚ
İȟȑljĮıȘ ȖȚĮ ĮʌȩțljȘıȘ ʌȡȫljȘȢ
ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
32(1)
ȁ.Ȁ. 50,00
3.
ǹȞĮȞȑȦıȘ ljȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ
ıljȠȣȢ țȣȞȘȖȠȪȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ljȠ
65
Ƞ
ȑljȠȢ ljȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢ ljȠȣȢ țĮljȐ ljȘȞ
31
Ș ǿȠȣȜȓȠȣ
ljȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȑțįȠıȘȢ ljȘȢ ȐįİȚĮȢ
.
35
ȁ
.
Ȁ
. 45,00
4.
ǹȞĮȞȑȦıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ ıljȠȣȢ
țȣȞȘȖȠȪȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ljȠ
65
Ƞ
ȑljȠȢ ljȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢ ljȠȣȢ ĮȜȜȐ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ljȠ
80
Ƞ
ȑljȠȢ ljȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢ ljȠȣȢ țĮljȐ ljȘȞ
31
Ș ǿȠȣȜȓȠȣ
ljȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȑțįȠıȘȢ ljȘȢ ȐįİȚĮȢ
.
35
ȁ
.
Ȁ
. 25,00
5.
ǹȞĮȞȑȦıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ ıljȠȣȢ
țȣȞȘȖȠȪȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ
ljȠ 80
Ƞ
ȑljȠȢ ljȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ljȠȣȢ țĮȚ ȐȞȦ
țĮljȐ ljȘȞ 31Ș ǿȠȣȜȓȠȣ ljȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ȑțįȠıȘȢ ljȘȢ ȐįİȚĮȢ.
35
ǹljİȜȫȢ
6.
DzțįȠıȘ ʌȡȫljȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ
36
ȁ.Ȁ. 50,00
7.
DZįİȚĮ İȝʌȠȡȓĮȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ.
55(2)
ȁ.Ȁ. 100,00