124
ȉȊȆȅȈ ǻ
ǹǻǼǿǹ ǼȂȆȅȇǿǹȈ ĬǾȇǹȂǹȉȍȃ
ǹȡ. ..........................
ǻǿǹ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ ȤȠȡȘȖİȓljĮȚ ȐįİȚĮ İȚȢ ljȠȞ /ljȘȞ .................................................
ȩʌȦȢ ʌȦȜİȓ Ȓ įȚĮșȑljİȚ ıljȠ ȣʌȠıljĮljȚțȩ ljȠȣ ʌȠȣ ȕȡȓıțİljĮȚ ıljȘȞ ............................
ȠįȩȢ ....................... Įȡ. ........................... ljĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İȓįȘ șȘȡĮȝȐljȦȞ :
.........................................................
.........................................................
.........................................................
ȉȑȜȠȢ ʌȜȘȡȦșȑȞ: £30
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ..................................
ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼıȦljİȡȚțȫȞ
..................................................
..................................................