93
153.
Sterna paradisaea
ǹȡțljȚțȠȖȜȐȡȠȞȠ
154.
Sterna albifrons
ȃĮȞȠȖȜȐȡȠȞȠ
155.
Uria aalge ibericus
ȁİʌljȠȡĮȝijȩțİʌȡȠȢ
(
ĭȣȜȒ ǿȕȘȡȚțȒȢ
)
156.
Pterocles alchata
ȈljȣȕȜȠʌİȡȚıljİȡȩțȠljĮ
157.
Columba palumbus azoica
ĭȐııĮ
(
ĭȣȜȒ ǹȗȩȡȦȞ
)
158.
Columba trocaz
ǹȖȡȚȠʌİȡȓıljİȡȠ ljȘȢ ȂĮįȑȡĮȢ
159.
Columba bollii
ǹȖȡȚȠʌİȡȓıljİȡȠ ljȠȣ
Bolle
160.
Columba junoniae
ǻĮijȞȠʌİȡȓıljİȡȠ
161.
Bubo bubo
ȂʌȠȪijȠȢ
162.
Nyctea scandisca
ȋȚȠȞȩȖȜĮȣțĮ
163.
Surnia ulula
164.
Glaucidium passerinum
ȈʌȠȣȡȖȚljȩȖȜĮȣțĮ
165.
Strix nebulosa
166.
Strix uralensis
167.
Aegolius funereus
ȋĮȡȠʌȠȪȜȚ
(
ȁȚȖȦȜȚȩȢ
)
168.
Apus caffer
ȀĮijȡȠıljĮȤljȐȡĮ
169.
Picus canus
ȈljĮȤljȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
170.
Dryocopus martius
ȂȠȣȡȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
171.
Dendrocopos majorcanariensis
ȆĮȡįĮȜȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
(
ĭȣȜȒ
ȀĮȞĮȡȓȦȞ
)
172.
Dendrocopos major thanneri
ȆĮȡįĮȜȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
(
ĭȣȜȒ ljȠȣ ȉȐȞİȡ
)
173.
Dendrocopos syriacus
ǺĮȜțĮȞȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
174.
Dendrocopos medius
ȂİıȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
175.
Dendrocopos leucotos
ȁİȣțȠȞȦljȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
176.
Picoides tridactylus
ȉȡȚįĮțljȣȜȠljıȚțȜȚljȐȡĮ
177.
Chersophilus duponti
ǿȕȚȡȠıljĮȡȒșȡĮ
178.
Galerida theklae
ȀĮljıȚȜȚȑȡȘȢ ljȘȢ įȑțȜĮȢ
179.
Troglodytes troglodytes
ȉȡȣʌȠijȡȐȤljȘȢ
(
ȣʌȠİȓįȠȢ ljȘȢ Ȟ
.
ĭĮȚȡ
)
fridariensis
180.
Saxicola dacotiae
ȂĮȣȡȠȜĮȓȝȘȢ ljȦȞ ȀĮȞĮȡȓȦȞ
181.
Oenanthe leucura
ȂĮȣȡȠʌİljȡȩțȜȘȢ
182.
Oenanthe pleschanka
ǹıʌȡȩȜĮȣȡȠȢ ǹıʌȡȩțȦȜȠȢ
183.
Acrocephalus paludicola
ȀĮȡȘțȠʌȠljĮȝȓįĮ
184.
Hippolais olivetorum
ȁȚıljȡȚljȠȓįĮ
185.
Sylvia sarda
ȈĮȡįȠljıȚȡȠȕȐțȠȢ
186.
Sylvia undata
ȆȡȠȕȘȖțȠljıȚȡȠȕȐțȠȢ
187.
Sitta krueperi
ȉȠȣȡțȠljıȠȝʌĮȞȐțȠȢ
188.
Sitta whiteheadi Trepadorcorso Korsikansk
ȀȠȡıȚțȠljıȠȝʌĮȞȐțȠȢ
189.
Pyrrhocorax pyrrhocorax
ȀȠțțȚȞȠțĮȜȚĮțȠȪįĮ
190.
Fringilla coelebs ombriosa
ȈʌȓȞȠȢ
(
ĭȣȜȒ ȀĮȞĮȡȓȦȞ
)
191.
Fringilla teydea
īȜĮȗȩıʌȚȞȠȢ
192.
Loxia scotica
ȈljĮȣȡȠȝȪljȘȢ ljȘȢ ȈțȦljȓĮȢ
193.
Bucanetes githagineus
ǼȡȘȝȠʌȪȡȡȠȣȜĮȢ
194.
Pyrrhula murina (Pyrrhulapyrrhula murina)
ȆȪȡȡȠȣȜĮȢ ljȦȞ ǹȗȩȡȦȞ