85
82
(2)
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ ljȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ȑȡİȣȞĮȢ Ȓ
ȠʌȠȚİıįȒʌȠljİ İȞȑȡȖİȚİȢ Ȓ ȝȑljȡĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ ljȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ljȘȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ȝİ ljȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ıȤİljȚțȒȢ
ȐįİȚĮȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ıljȘȞ ȐįİȚĮ.
(3)
ȀȡĮljȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ĮıȤȠȜȠȪȞljĮȚ
ȝİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮljĮ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ljȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ljȦȞ
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐljȦȞ.
ǹıljȚțȒ țĮȚ
ʌȠȚȞȚțȒ
İȣșȪȞȘ.
96.
Ǿ ȑțįȠıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ȐįİȚĮȢ ȝİ ȕȐıȘ ljȘȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ
ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ įİ șȓȖİȚ ljȘȞ ĮıljȚțȒ țĮȚ ʌȠȚȞȚțȒ İȣșȪȞȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ
ʌȡȠıȫʌȠȣ.
ȀĮljȐȡȖȘıȘ.
39
ljȠȣ 1974
3
ljȠȣ 1982
135
ljȠȣ 1989
27
ljȠȣ 1991
107
ljȠȣ 1991
35(
ǿ) ljȠȣ 1993
62(
ǿ) ljȠȣ 1998
120(
ǿ) ljȠȣ
2000.
97.-(1)
ȅȚ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǹȞĮʌljȪȟİȦȢ ĬȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ DZȖȡȚȦȞ
ȆljȘȞȫȞ ȃȩȝȠȚ ljȠȣ 1974 ȝȑȤȡȚ 2000 țĮljĮȡȖȠȪȞljĮȚ.
(2)
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ, įȚĮljȐȖȝĮljĮ, įȚȠȡȚıȝȠȓ, İȟȠȣıȚȠįȠljȒıİȚȢ, İȖțȡȓıİȚȢ,
ȐįİȚİȢ, ʌȚıljȠʌȠȚȘljȚțȐ Ȓ ȐȜȜȘȢ ijȪıȘȢ ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ įȣȞȐȝİȚ ljȠȣ
ȞȩȝȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (1) İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȝȑȤȡȚȢ
ȩljȠȣ ĮȞĮțȜȘșȠȪȞ Ȓ ĮȞljȚțĮljĮıljĮșȠȪȞ ıljȘȞ ȑțljĮıȘ ʌȠȣ įİȞ ĮȞljȓțİȚȞljĮȚ
ıljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ.
(3)
ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ljȘȢ ȖİȞȚțȩljȘljĮȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (2), țȐșİ ʌİȡȚȠȤȒ
ʌȠȣ țȘȡȪȤșȘțİ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ