64
(4)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ
İțįȓįİljĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ljĮ İįȐijȚĮ (2) țĮȚ (3) İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
țĮljȠȤȒȢ
șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ
İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ.
59.-(1)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ, țĮljȑȤİȚ Ȓ įȚĮljȘȡİȓ
ıİ
ĮȚȤȝĮȜȦıȓĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ İȓįȠȢ șȘȡȐȝĮljȠȢ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(2)
ǼȟĮȚȡȠȪȞljĮȚ Įʌȩ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ:
(
Į ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ıljĮ ʌȜĮȓıȚĮ
İȞljİljĮȜȝȑȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ĮȞĮʌȜȘșȣıȝȠȪ țĮȚ
İʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ,
(
ȕ ĮȡȤȑȢ ljȠʌȚțȒȢ ĮȣljȠįȚȠȓțȘıȘȢ, ȝȠȣıİȓĮ ijȣıȚțȒȢ ȚıljȠȡȓĮȢ,
ȗȦȠȜȠȖȚțȠȓ țȒʌȠȚ, ȪıljİȡĮ Įʌȩ ljȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ıȤİljȚțȒȢ
ȖȡĮʌljȒȢ ȐįİȚĮȢ Įʌȩ ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ȩȡȠȣȢ
ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ıljȘȞ ȐįİȚĮ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ
șȘȡĮȝȐljȦȞ.
60.-(1)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ ıljȠ ijȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
șȘȡȐȝĮljĮ ȤȦȡȓȢ ljȘȞ ȐįİȚĮ ljȠȣ ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ ıljȠ ijȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȖȘȖİȞȒ Ȓ ȝȘ ljȠʌȚțȐ İȓįȘ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ȤȦȡȓȢ ljȘȞ ȐįİȚĮ ljȠȣ
ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ țĮȚ ljȘ ıȪȝijȦȞȘ ȖȞȫȝȘ ljȘȢ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(3)(
Į
)
ȀĮȝȓĮ ȐįİȚĮ įİ ȤȠȡȘȖİȓljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ
İįĮijȓȦȞ
(1)
țĮȚ
/
Ȓ
(2),
ıİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ Ș ȤȠȡȒȖȘıȒ ljȘȢ
įȪȞĮljĮȚ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ȕȜȐȕȘ ıljȘȞ ljȠʌȚțȒ ȤȜȦȡȓįĮ
țĮȚ
/
Ȓ ʌĮȞȓįĮ
.