46
(3)
ȆȡȩıȦʌȠ, İțljȩȢ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ țĮljȑȤİȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ʌȠȣ
ȤȠȡȘȖȒșȘțİ Įʌȩ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (1), ıljȘȞ țĮljȠȤȒ
ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȒșİȜİ ȕȡİșİȓ:
(
Į) țȡȑĮȢ İȓįȠȣȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ,
(
ȕ) ȝȑȡȠȢ İȓįȠȣȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ Ȓ
(
Ȗ) ȗȦȞljĮȞȩ İȓįȠȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
țȣȞȘȖȚȠȪ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞ
İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ
.
29.
ȀĮljĮȡȖȒșȘțİ ȝİ
9
ljȠȣ
151(
ǿ
)
ljȠȣ
2006.
ǼȟȠȣıȓİȢ
ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȖȚĮ
ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ
țȣȞȘȖȚȠȪ İȚįȫȞ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
30.-(1)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝʌȠȡİȓ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ
įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ
ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ,
İʌȚʌȡȩıșİljĮ ʌȡȠȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ țȜİȚıljȒ ʌİȡȓȠįȠ, ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ljȠȞ
ʌȣȡȠȕȠȜȚıȝȩ, ljȘ șĮȞȐljȦıȘ, ljȘȞ țĮljĮįȓȦȟȘ, ljȘ ıȪȜȜȘȥȘ, ljȘȞ ʌȫȜȘıȘ
Ȓ ljȘȞ ȑțșİıȘ ʌȡȠȢ ʌȫȜȘıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ İȓįȠȣȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ įȚȐljĮȖȝĮ.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ
İțįȓįİljĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (1) İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȂǼȇȅȈ
VII
ǹǻǼǿǼȈ ȀȊȃǾīǿȅȊ
ȋȠȡȒȖȘıȘ
ʌȡȫljȘȢ ȐįİȚĮȢ
31.-(1)
ȀĮȞȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ įİȞ ʌȣȡȠȕȠȜİȓ, ijȠȞİȪİȚ, țĮljȑȤİȚ,
ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ Ȓ țĮljĮįȚȫțİȚ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ljȡȩʌȠ șȒȡĮȝĮ, İțljȩȢ ĮȞ