42
(3)
Ǿ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮȜİȓ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ljȘȢ ʌİȡȓʌljȦıȘȢ, İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȦȞ
țȠȚȞȠljȒljȦȞ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ, ȝİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ıİ șȑȝĮljĮ
ĮȖȡȚȞȠȪ.
(4)
ȅʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȑȝĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ ljȘȞ İıȦljİȡȚțȒ ȜİȚljȠȣȡȖȓĮ ljȘȢ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșȝȚıljİȓ ȝİ
ıȤİljȚțȒ ĮʌȩijĮıȒ ljȘȢ.
īȡĮȝȝĮljȑĮȢ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ
ǼʌȚljȡȠʌȒȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ǹȖȡȚȞȠȪ.
23.
ȅ ʌȡȩİįȡȠȢ ljȘȢ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ
ȠȡȓȗİȚ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ȦȢ ȖȡĮȝȝĮljȑĮ ljȘȢ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ,
Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ʌĮȡİȣȡȓıțİljĮȚ ıİ ȩȜİȢ ljȚȢ ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ țĮȚ ljȘȡİȓ ıȣȞȠʌljȚțȐ ʌȡĮțljȚțȐ
ljȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ǹȡȝȠįȚȩljȘljİȢ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ
ǼʌȚljȡȠʌȒȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ǹȖȡȚȞȠȪ.
24.
Ǿ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ ȑȤİȚ țĮșȒțȠȞ țĮȚ
ĮȡȝȠįȚȩljȘljĮ ȞĮ ıȣȝȕȠȣȜİȪİȚ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ Ȓ/țĮȚ ljȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ
īİȦȡȖȓĮȢ, ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞljȠȢ Ȓ/țĮȚ ljȘȞ ǼʌȚljȡȠʌȒ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ Ȓ/ țĮȚ ljȘȞ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ljȘȢ
ʌİȡȓʌljȦıȘȢ, ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljȠ ĮȖȡȚȞȩ țĮȚ İȚįȚțȩljİȡĮ ȖȚĮ ljĮ ʌȚȠ țȐljȦ
șȑȝĮljĮ:
(
Į) ȉȘȞ İȞșȐȡȡȣȞıȘ ȜȒȥȘȢ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȝȑljȡȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ
ljȘȞ ĮİȚijȩȡȠ įȚĮljȒȡȘıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ljȠȣ ĮȖȡȚȞȠȪ
˜
(
ȕ) ljȘ ȜȒȥȘ ȝȑljȡȦȞ ȖȚĮ ljȘȞ ʌȡȠıljĮıȓĮ ljȦȞ ȖİȦȡȖȚțȫȞ
țĮȜȜȚİȡȖİȚȫȞ
˜
(
Ȗ)
ljȘȞ ʌȚșĮȞȩljȘljĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ȞȑȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ ȝİ ljȘ ȝİljĮijȠȡȐ
ĮȖȡȚȞȫȞ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
˜
(
į) ljȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮʌİȜİȣșİȡȫıİȦȞ İȚįȫȞ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ljȠ ĮȖȡȚȞȩ
˜