35
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞĮ
ȝȑıĮ ıȪȜȜȘȥȘȢ
Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ
İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ
țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
17.- (1)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞljĮȚ ʌĮȡİțțȜȓıİȚȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
ljȠ ȐȡșȡȠ 18, ȖȚĮ ljȘ ȜȒȥȘ įİȚȖȝȐljȦȞ, ljȘ ıȪȜȜȘȥȘ Ȓ ljȘ șĮȞȐljȦıȘ
ljȦȞ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞljĮȚ ıljȠ
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ljȦȞ ȝȘ
İʌȚȜİțljȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮljȩ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ljȠʌȚțȐ ljȘ
ȝİȓȦıȘ ljȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ljȠȣȢ ıİ ljȑljȠȚȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌİȚȜİȓljĮȚ ȝİ
İȟĮijȐȞȚıȘ, Ȓ ljȘȞ İȟĮijȐȞȚıȘ Ȓ ȞĮ įȚĮljĮȡȐȟȠȣȞ ıȠȕĮȡȐ ljȘȞ ȘıȣȤȓĮ
ljȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ İȞȩȢ İȓįȠȣȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ, țĮȚ
İȚįȚțȩljİȡĮ ȝİ ljȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ljȦȞ ȝȑıȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞljĮȚ ıljĮ
İįȐijȚĮ (2), (3) țĮȚ (4).
(2)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ljȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȝȘ İʌȚȜİțljȚțȫȞ
ȝȑıȦȞ ıȪȜȜȘȥȘȢ țĮȚ șĮȞȐljȦıȘȢ șȘȜĮıljȚțȫȞ:
(
Į)
ȉȣijȜȐ Ȓ ĮțȡȦljȘȡȚĮıȝȑȞĮ ȗȫĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞljĮȚ ȦȢ
įȩȜȦȝĮ Ȓ ȦȢ țȡȐȤljİȢ
˜
(
ȕ)
ʌȜĮıljȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ ȠȝȠȚȫȝĮljĮ șȘȡĮȝȐljȦȞ Ȓ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ,
ȝĮȖȞȘljȩijȦȞĮ ȘȤȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ȝİ ȝȚȝȘljȚțȑȢ ijȦȞȑȢ
șȘȡĮȝȐljȦȞ Ȓ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ, İȓljİ Įij’ İĮȣljȫȞ İȓljİ ȝİ ljȘ
ıȣȞįȡȠȝȒ Ȓ ȤȡȒıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑıȠȣ,
ȩʌȦȢ
ȝĮȖȞȘljȠljĮȚȞȚȠșȘțȫȞ (țĮıİljȫȞ), ȥȘijȚĮțȫȞ įȓıțȦȞ
˜
(
Ȗ)
įȓțljȣĮ,
ȟȩȕİȡȖİȢ,
ĮȖțȓıljȡȚĮ,
șȘȜİȚȑȢ,
ıȣȡȝĮljȠșȘȜİȚȑȢ,
ıȚįȘȡȠʌĮȖȓįİȢ, ʌĮȖȓįİȢ ȝİ ıȚĮȖȩȞİȢ, ȘȜİțljȡȚțȐ Ȓ ȘȜİțljȡȠȞȚțȐ
ıȣıljȒȝĮljĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ șĮȞĮljȫȞȠȣȞ, ȞĮ ĮȞĮȚıșȘljȠʌȠȚȠȪȞ
Ȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıȪȖȤȣıȘ
˜
(
į)
ljİȤȞȘljȑȢ ijȦljİȚȞȑȢ ʌȘȖȑȢ
˜
(
İ)
ʌȡȠȕȠȜİȓȢ, țĮșȡȑijljİȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȝȑıĮ ʌȠȣ șĮȝʌȫȞȠȣȞ
˜