33
ȂǼȇȅȈ ǿ
V
ǼǿǻǾ ȀȅǿȃȅȉǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ
-
ǹīȇǿȃȅ
ǼȓįȘ ʌĮȞȓįĮȢ
țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
15.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ,
ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ijȣıȚțȒȢ țĮljĮȞȠȝȒȢ ljȠȣȢ, țȐșİ ȝȠȡijȒȢ İț ʌȡȠșȑıİȦȢ
ıȪȜȜȘȥȘ Ȓ șĮȞȐljȦıȘ ljȦȞ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ
ljĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
(2)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ,
ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ijȣıȚțȒȢ țĮljĮȞȠȝȒȢ ljȠȣȢ, Ș İț ʌȡȠșȑıİȦȢ
ʌĮȡİȞȩȤȜȘıȘ ljȦȞ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ljĮ ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ
ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV țĮljȐ ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ țĮljȐ ljȘȞ ȠʌȠȓĮ ljĮ ȞİȠȖȞȐ İȟĮȡljȫȞljĮȚ
Įʌȩ ljȘ ȝȘljȑȡĮ, ljȘ ȤİȚȝİȡȓĮ ȞȐȡțȘ țĮȚ ljȘ ȝİljĮȞȐıljİȣıȘ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
(3)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ,
ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ijȣıȚțȒȢ țĮljĮȞȠȝȒȢ ljȠȣȢ, Ș İț ʌȡȠșȑıİȦȢ țĮljĮıljȡȠijȒ
Ȓ ıȣȜȜȠȖȒ ljȦȞ ĮȣȖȫȞ ljȦȞ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ
ljĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
(4)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ,
ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ijȣıȚțȒȢ țĮljĮȞȠȝȒȢ ljȠȣȢ, Ș ȕȜȐȕȘ Ȓ țĮljĮıljȡȠijȒ ljȦȞ
ljȩʌȦȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȓ ĮȞȐʌĮȣıȘȢ ljȦȞ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ljĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
(5)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș
țĮljȠȤȒ, Ș ȝİljĮijȠȡȐ, Ș ʌȫȜȘıȘ Ȓ Ș ĮȞljĮȜȜĮȖȒ Ȓ Ș ʌȡȠıijȠȡȐ ʌȡȠȢ
ʌȫȜȘıȘ Ȓ ĮȞljĮȜȜĮȖȒ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ įİȓȖȝĮljȠȢ İȓįȠȣȢ ʌĮȞȓįĮȢ
țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ
IV, Ȓ įİȓȖȝĮljȠȢ ĮȣljȠȪ.