28
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿII.
24, 25
țĮȚ
26
ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ǿǿǿ
,
ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ
(3),
Ș
ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ıȣȞljȐııİȚ ȖȡĮʌljȒ ȖȞȦȝȠįȩljȘıȘ
ʌȡȠȢ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ
,
ȝİ ȕȐıȘ ljĮ ĮʌȠljİȜȑıȝĮljĮ ljȘȢ İʌȠʌljİȓĮȢ
,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİljĮȚ ıljȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ
(
ȗ
)
ljȠȣ İįĮijȓȠȣ
(1)
ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
77,
ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljȠ țĮljȐ ʌȩıȠ Ș ʌȫȜȘıȘ
,
Ș ȝİljĮijȠȡȐ
ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ
,
Ș țĮljȠȤȒ ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ țĮȚ Ș įȚȐșİıȘ ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ
ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ ȣijȓıljĮljĮȚ
.
(5)
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ, ȝİljȐ ljȘ ȖȡĮʌljȒ ȖȞȦȝȠįȩljȘıȘ ljȘȢ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ
ǼʌȚljȡȠʌȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȑȤİljĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (4),
ĮʌȠijĮıȓȗİȚ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ
ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ țĮljȐ ʌȩıȠ Ș ʌȫȜȘıȘ, Ș ȝİljĮijȠȡȐ ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ, Ș
țĮljȠȤȒ ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ țĮȚ Ș įȚȐșİıȘ ȖȚĮ ʌȫȜȘıȘ ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐȖȡȚȦȞ
ʌljȘȞȫȞ, ljȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ İʌȚljȡȑȥİȚ ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (3), ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ
ȣijȓıljĮljĮȚ.
(6)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1) Ȓ
ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (5) İȓȞĮȚ
ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞĮ
ȝȑıĮ ıȪȜȜȘȥȘȢ
Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ
ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ.
11.-(1)
ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljȘ șȒȡĮ, ıȪȜȜȘȥȘ țĮȚ șĮȞȐljȦıȘ ȐȖȡȚȠȣ
ʌljȘȞȠȪ, ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑıȠȣ, İȖțĮljȐıljĮıȘȢ
Ȓ ȝİșȩįȠȣ ȝĮȗȚțȒȢ Ȓ ȝȘ İʌȚȜİțljȚțȒȢ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ ʌȠȣ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ljȠʌȚțȐ ljȘȞ İȟĮijȐȞȚıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ İȓįȠȣȢ
ȐȖȡȚȠȣ ʌljȘȞȠȪ Ȓ ljȘ ȝİȓȦıȘ ljȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ıİ ljȑljȠȚȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȞĮ
ĮʌİȚȜİȓljĮȚ ȝİ İȟĮijȐȞȚıȘ.
(2)
ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ljȘȢ ȖİȞȚțȩljȘljĮȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1),
ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ljȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȝȑıȦȞ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ
șĮȞȐljȦıȘȢ:
(
Į) ǺȡȩȤȠȚ, ȟȩȕİȡȖİȢ, șȘȜİȚȑȢ, ıȣȡȝĮljȠșȘȜİȚȑȢ, ıȚįȘȡȠʌĮȖȓįİȢ,
ʌĮȖȓįİȢ ȝİ ıȚĮȖȩȞİȢ, ĮȖțȓıljȡȚĮ, ȗȦȞljĮȞȐ ȐȖȡȚĮ ʌljȘȞȐ
ljȣijȜȦȝȑȞĮ Ȓ ĮțȡȦljȘȡȚĮıȝȑȞĮ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞljĮȚ ȦȢ
țȡȐȤljİȢ,
ȝĮȖȞȘljȩijȦȞĮ,
ȝȘȤĮȞȒȝĮljĮ țĮȚ
ıȣıțİȣȑȢ