26
(
Ȗ)
ljȘ ȖİȦȖȡĮijȚțȒ țĮljĮȞȠȝȒ ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ
˜
(
į)
ljȠ ȡȣșȝȩ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ıİ ȩȜȘ
ljȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀȠȚȞȩljȘljĮ
˜
(
İ)
ljȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ljȣȤȩȞ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ
ıljȚȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ įȚĮljȒȡȘıȒȢ ljȠȣȢ İȞljȩȢ ljȘȢ ȗȫȞȘȢ İȟȐʌȜȦıȒȢ
ljȠȣȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿǿ.
(2
ǹ
)
ǹʌȩijĮıȘ ljȠȣ ȣʌȠȣȡȖȠȪ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ
Įʌȩ ljĮ ȐȖȡȚĮ ʌljȘȞȐ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ǿǿ ȦȢ șȒȡĮȝĮ
,
įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ
.
(2
Ǻ
)
ȀĮȞȑȞĮ ȐȖȡȚȠ ʌljȘȞȩ įİȞ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ȦȢ șȒȡĮȝĮ
,
İțljȩȢ
ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞljĮȚ ıȦȡİȣljȚțȐ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚljȒıİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ
(2)
țĮȚ Ƞ İȞ ȜȩȖȦ țĮșȠȡȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮljȩȢ ȝİ ljȚȢ
įȚĮljȐȟİȚȢ ljȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣ
(
ȕ
)
ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3.
(3)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș șȒȡĮ ȐȖȡȚȠȣ ʌljȘȞȠȪ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıljİȓ
Įʌȩ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ, ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (1), ȦȢ șȒȡĮȝĮ țĮljȐ ljȘȞ
ʌİȡȓȠįȠ ijȦȜİȠʌȠȚȒıİȦȢ, țĮljȐ ljȚȢ įȚȐijȠȡİȢ ijȐıİȚȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
țĮȚ İȟȐȡljȘıȘȢ ljȦȞ ȞİȠııȫȞ Įʌȩ ljȠȣȢ ȖȠȞİȓȢ țĮȚ țĮljȐ ljȘȞ İʌȚıljȡȠijȒ
ıljȠȞ ljȩʌȠ ijȦȜİȠʌȠȚȒıİȦȢ.
(4)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (3)
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.