22
ȃȠİȓljĮȚ ȩljȚ ljȣȤȩȞ ȣȚȠșȑljȘıȘ ȐȜȜȦȞ İȚįȚțȫȞ ȝȑljȡȦȞ įȚĮljȒȡȘıȘȢ
įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ljȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ȗȦȞȫȞ İȚįȚțȒȢ
ʌȡȠıljĮıȓĮȢ
.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ
,
ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ljȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ
(
ȕ
)
țĮȚ
(
į
)
ljȠȣ İįĮijȓȠȣ
(1),
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ
.
ǽȫȞİȢ İȚįȚțȒȢ
ʌȡȠıljĮıȓĮȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿ.
7.-(1)
ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljĮ İȓįȘ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ljĮ ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿ, Ƞ ȣʌȠȣȡȖȩȢ, ȝİljȐ Įʌȩ ȖȡĮʌljȒ
ȖȞȦȝȠįȩljȘıȘ ljȘȢ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞljȐııİljĮȚ ȝİ
ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (2), țĮșȠȡȓȗİȚ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ljȚȢ ʌȚȠ țĮljȐȜȜȘȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ,
ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ĮȡȚșȝȩ țĮȚ İʌȚijȐȞİȚĮ, ȦȢ ȗȫȞİȢ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıljĮıȓĮȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿ.
(2)
Ǿ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ
,
ʌȡȠȢ ljȠ ıțȠʌȩ ljȘȢ įȚĮıijȐȜȚıȘȢ
ljȘȢ įȚĮljȒȡȘıȘȢ
,
İʌȚȕȓȦıȘȢ Ȓ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ljȦȞ İȚįȫȞ ȐȖȡȚȦȞ
ʌljȘȞȫȞ ljĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞljĮȚ
;
ȈljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿ ıljȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ
,
İȟȐʌȜȦıȘȢ ljȠȣȢ
,
ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ljȩıȠ
:
ljȚȢ ĮʌĮȚljȒıİȚȢ
ʌȡȠıljĮıȓĮȢ ljȠȣȢ
3
ljȘ ȖİȦȖȡĮijȚțȒ șĮȜȐııȚĮ țĮȚ ȤİȡıĮȓĮ
ʌİȡȚȠȤȒ ljȘȢ ȀȠȚȞȩljȘljĮȢ ȩıȠ țĮȚ ljȚȢ ljȐıİȚȢ țĮȚ ljȚȢ ȝİljĮȕȠȜȑȢ ıljĮ
İʌȓʌİįĮ ʌȜȘșȣıȝȫȞ ljȠȣȢ țĮȚ ĮȞĮijȑȡİȚ ıljȘ ȖȡĮʌljȒ
ȖȞȦȝȠįȩljȘıȘ ljȘȢ ʌȡȠȢ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ
:
(
Į) ljĮ İȓįȘ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ʌȠȣ ĮʌİȚȜȠȪȞljĮȚ ȝİ İȟĮijȐȞȚıȘ
˜
(
ȕ) ljĮ İȓįȘ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȣʌĮșȒ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ȝİljĮȕȠȜȑȢ ljȦȞ ȠȚțȠljȩʌȦȞ ljȠȣȢ
˜
(
Ȗ) ljĮ İȓįȘ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞljĮȚ ıʌȐȞȚĮ, İȓljİ ȖȚĮljȓ
ȠȚ ʌȜȘșȣıȝȠȓ ljȠȣȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȠȓ Ȓ Ș ljȠʌȚțȒ ljȠȣȢ İȟȐʌȜȦıȘ İȓȞĮȚ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ
˜
(
į) ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ ljĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȖțȘ
ȚįȚĮȓljİȡȘȢ ʌȡȠıȠȤȒȢ ȜȩȖȦ ȚįȚȠȝȠȡijȓĮȢ ljȠȣ ȠȚțȩljȠʌȠȪ ljȠȣȢ.