12
ȃȅȂȅȈ ȆȅȊ ȆȇȅȃȅǼǿ
īǿǹ ȉǾȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ Ȁǹǿ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾ
ǹīȇǿȍȃ ȆȉǾȃȍȃ Ȁǹǿ ĬǾȇǹȂǹȉȍȃ
īȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İȞĮȡȝȩȞȚıȘȢ ȝİ ljȘȞ ʌȡȐȟȘ ljȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȀȠȚȞȩljȘljĮȢ
ȝİ ljȓljȜȠ «ȅįȘȖȓĮ 79/409/ǼȅȀ ljȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ljȘȢ 2ĮȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1979
ʌİȡȓ ljȘȢ ǻȚĮljȘȡȒıİȦȢ ljȦȞ DZȖȡȚȦȞ ȆljȘȞȫȞ» (ǼǼ L 103 ljȘȢ
25.4.1979,
ı. 1) ȩʌȦȢ ljȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝȑȤȡȚ țĮȚ ljȘȞ «ȅįȘȖȓĮ
97/49/
ǼȀ ljȘȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ljȘȢ 29ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 1997 ȖȚĮ ljȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ljȘȢ
ȅįȘȖȓĮȢ 79/409/ǼȅȀ ljȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ʌİȡȓ ljȘȢ ǻȚĮljȘȡȒıİȦȢ ljȦȞ
DZȖȡȚȦȞ ȆljȘȞȫȞ» (ǼǼ L 223 ljȘȢ 13.8.1997, ı. 9) țĮȚ ȝİȡȚțȒȢ
İȞĮȡȝȩȞȚıȘȢ ȝİ ljȘȞ ʌȡȐȟȘ ljȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȀȠȚȞȩljȘljĮȢ ȝİ ljȓljȜȠ
«
ȅįȘȖȓĮ 92/43/ǼȅȀ ljȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ljȘȢ 21
ȘȢ
ȂĮǸȠȣ 1992 ȖȚĮ ljȘ
ǻȚĮljȒȡȘıȘ ljȦȞ ĭȣıȚțȫȞ ȅȚțȠljȩʌȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ȆĮȞȓįĮȢ
țĮȚ ȋȜȦȡȓįĮȢ» (ǼǼ L 206 ljȘȢ 22.7.1992, ı. 7) ȩʌȦȢ ljȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ
Įʌȩ ljȘȞ «ȅįȘȖȓĮ 97/62/ǼȀ ljȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ljȘȢ 27
ȘȢ
ȅțljȦȕȡȓȠȣ 1997
ȖȚĮ ljȘȞ ȉİȤȞȚțȒ țĮȚ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǹȞĮʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ljȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ
92/43/
ǼȅȀ ȖȚĮ ljȘ ǻȚĮljȒȡȘıȘ ljȦȞ ĭȣıȚțȫȞ ȅȚțȠljȩʌȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ljȘȢ
DZȖȡȚĮȢ ȆĮȞȓįĮȢ țĮȚ ȋȜȦȡȓįĮȢ» (ǼǼ L 305 ljȘȢ 8.11.1997, ı. 42),
Ǿ ǺȠȣȜȒ ljȦȞ ǹȞljȚʌȡȠıȫʌȦȞ ȥȘijȓȗİȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
ȂǼȇȅȈ ǿ
ǼǿȈǹīȍīǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ȈȣȞȠʌljȚțȩȢ
ljȓljȜȠȢ.
1.
ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ȦȢ Ƞ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ DZȖȡȚȦȞ ȆljȘȞȫȞ țĮȚ ĬȘȡĮȝȐljȦȞ ȃȩȝȠȢ ljȠȣ 2003.
ǼȡȝȘȞİȓĮ.
2.
ȈljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ, İțljȩȢ ĮȞ ʌȡȠțȪʌljİȚ įȚĮijȠȡİljȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ
Įʌȩ ljȠ țİȓȝİȞȠ:
ȐȖȡȚĮ ʌĮȞȓįĮ” ıȘȝĮȓȞİȚ ljĮ șȘȡȐȝĮljĮ, ljĮ ȐȖȡȚĮ ʌljȘȞȐ țĮȚ ljȠ ĮȖȡȚȞȩ
˜