Κεφάλαιο 15 (Μέρος Α)
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης
Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων
Νόμος (
Ν.152(Ι)/2003
)
«
Η Νομική Προστασία δεν είναι ποτέ αρκετή .Όλοι μας πρέπει να αποκτήσουμε περιβαλλοντική
συνείδηση και να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον προς αποφυγή της καταστροφή των βιοτόπων
και της εξάλειψης των ειδών».
Καταστροφή Βιοτόπων