ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«
Απογραφές Γεωργίας», Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. 1977, 1994,
1999, 2002.
«
Απογραφές Πληθυσμού», Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. Τόμοι ΙΙ &
ΙΙΙ, 1982, 2001.
Αεροφωτογραφίες χρήσεων γης από Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, 1963 & 1993.
«
Γεωργικές Στατιστικές 2001», Στατιστική Υπηρεσία, 2001.
Παπαγεωργίου Ν.Κ. «Διαχείριση Άγριας Πανίδας», Θεσσαλονίκη 1993.
Κασίνης Ν., Παπαδόπουλος Μ. «Ετήσιες Έρευνες Κάρπωσης Ταμείου
Θήρας» 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
«
Κοστολόγηση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας», Ινστιτούτο
Γεωργικών Ερευνών, 1997.
«
Κυνηγός και Φύση – Συλλεκτικό Τεύχος Αρ. 100», Μάρτιος 2003.
Χαμπιαούρης Κ., et al. Εκπαιδευτικό Λογισμικό «
Πανίδα της Κύπρου
»,
Λεμεσός, 2003.
«
Τεχνοοικονομική ανάλυση της χρήσης μηχανημάτων στις
καλλιέργειες», Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, 1998.
Roger Tony Peterson, Eastern Birds –1980.
Fahrig L. «Relative effects of habitat loss and fragmentation on
population extinction».
Journal of Wildlife Management
, 61(3): 603-610,
1997.
Gilpin M. and I. Hanski, editors. «Metapopulation dynamics: empirical
and theoretical investigations».
Biological Journal of the Lennean
Society
, 42: 1 –323, 1991.
Harris, L.D. «The fragmented forest». University of Chicago, Chicago
Press, 1984.
295