12.
13.
14.
1)
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
2)
Πέρδικα (Alectoris chukar)
3) )
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
4)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
5)
Φάσσα (Columba palumbus)
6)
Ψαλίδα (Anas acuta)
7)
Φαλαρίδα (Fulica altra)
8)
Χουλιαρόπαπια ή Κουταλάς (Anas clypeata)
9)
Μαυροκέφαλη (Aythya fuligula)
10)
Κουρούνα (Corvus corone)
11)
Ασπρομέτωπη (Anser albifrons)
12)
Κάργια ή Καλιακούδα (Corvus monedula)
13)
Καρακάξα (Pica pica)
14)
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
142